Search:   Uitgebreid zoeken
Algemene Voorwaarden

OMSCHRIJVING


ADH Sportfoto:

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ADH Sportfoto, gevestigd te Veenendaal, KvK 30250612, en Wederpartij zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. ADH Sportfoto is verder te noemen als Fotograaf in deze Algemene Voorwaarden. 

Wederpartij:

De opdrachtgever, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met ADH Sportfoto een Overeenkomst sluit of heeft gesloten of aan wie ADH Sportfoto een Licentie heeft verleend, een offerte heeft uitgebracht of een aanbieding heeft gedaan.


DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Auteursrecht: Het uitsluitend recht van de maker van een werk in de zin van artikel 1 Aw.

BW: Burgerlijk Wetboek.

Algemene Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Wederpartij.

Fotograaf: De maker van het Fotografisch werk en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW.

Foto: Het door de Fotograaf vervaardigde Fotografisch werk.

Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Wederpartij: De wederpartij van de Fotograaf in de zin van artikel 6:231 BW.

Overeenkomst: De tussen de Fotograaf en Wederpartij gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.

Gebruik: Openbaarmaking en/of verveelvoudiging in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Licentie: Een door de Fotograaf verleende toestemming aan Wederpartij om het Fotografisch werk onder bepaalde voorwarden te mogen gebruiken.


Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten van de Fotograaf, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
1.2  Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.
1.3  Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Wederpartij.
1.4  Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.


Artikel 2. Opdracht 

2.1  De Fotograaf heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
2.2  Wijziging van de Overeenkomst door de Wederpartij is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten. De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Wederpartij.
2.3  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Fotograaf, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Fotograaf recht op een aanvullende vergoeding.


Artikel 3. Opzegging 

3.1  Indien de Wederpartij de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Wederpartij verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de Fotograaf werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet- professionele Wederpartij, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
3.2  Indien de Wederpartij de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en de Fotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Wederpartij niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.
3.3  Een Overeenkomst waarvoor de Fotograaf onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.
3.4  Zowel Wederpartij als Fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.


Artikel 4. Duur Overeenkomst en Termijnen

4.1 De Overeenkomst van een opdracht eindigt van rechtswege nadat de Foto is geleverd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van de Foto een termijn overeen zijn gekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. 


Artikel 5. Klachten 

5.1 Klachten over de kwaliteit van de Foto of uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de Foto schriftelijk en met redenen omkleed aan de Fotograaf kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan de Wederpartij geen beroep meer doen op niet-nakoming van de Overeenkomst door de Fotograaf en vervallen de rechten die daarmee verbonden zijn. 


Artikel 6. Auteursrecht en Licenties 

6.1  Het Auteursrecht op de Fotografische werken berust uitsluitend bij de Fotograaf. 

6.2  De Licentie voor gebruik van een Fotografisch werk wordt door de Fotograaf schriftelijk verleend. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan verwerft de Wederpartij niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor het doel, de wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.
6.3  Een exclusieve licentie kan alleen worden overeengekomen bij akte en valt niet onder het gebruiksrecht bedoeld in artikel 6.2
6.4  De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien Wederpartij in gebreke blijft de factuur van de Fotograaf tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of verveelvoudigen door of namens Wederpartij worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Wederpartij is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens de Fotograaf zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.
6.5  Iedere openbaarmaking van de Foto door of namens de Wederpartij die niet onder de Licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Wederpartij schadeplichtig is jegens de Fotograaf zoals omschreven in 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.
6.6  Bij inbreuk op het auteursrecht is de Wederpartij aan de Fotograaf tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan de Fotograaf toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.
6.7  De Licentie is niet overdraagbaar en het is de Wederpartij niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
6.8  Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij eindigt de Licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn.
6.9  Beëindiging van de Overeenkomst laat de verleende Licentie en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaalde in 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten 

7.1  Wederpartij neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Aw in acht.
7.2  Wederpartij is steeds verplicht bij Gebruik van de Foto de naam van de Fotograaf duidelijk te vermelden of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
7.3  Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Aw, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding.


Artikel 8. Vergoeding 

8.1 Indien de Fotograaf en Wederpartij geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig zijn gebruikelijke vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste Gebruik van het werk. De noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 


Artikel 9. Facturering en betaling 

9.1  Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van de Foto.
9.2  Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.
9.3  Wederpartij heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.
9.4  Indien Wederpartij geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Wederpartij niet van diens betalingsverplichting.
9.5  Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, als Wederpartij enige uitstaande factuur, waarvan de betalingstermijn is verstreken, nog niet heeft voldaan.
9.6  Wederpartij is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd, berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Tevens is Wederpartij bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten hoogste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00. 

9.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van de Fotograaf onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1  De Fotograaf is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Fotograaf, nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de exploitatie, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto al dan niet geleden door de Wederpartij of derden.
10.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 is de aansprakelijkheid van de Fotograaf te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade en claims sluit de Fotograaf uitdrukkelijk uit.
10.3  Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot de openbaarmaking van het Fotografisch werk, dan zullen Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.


Artikel 11. Rechts- en forumkeuze 

11.1  Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

11.2  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. .

ADH Sportfoto | Postbus 109 | 3900AC Veenendaal | Netherland | info@adhsportfoto.nl | Tel. +31318826841 | kvk 30250612 | btw: NL001548245B15


Algemene Voorwaarden  |  Privacybeleid  |  Licentievoorwaarden